Friday, 10 April 2015

ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕೀ ತಮನ್ನಾ:


ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕೀ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೈ
ದೇಖನಾ ಹೈ ಜೋರ್ ಕಿತನಾ ಬಾಜುಯೇ ಕಾತಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
----------------
ಏ ವತನ್ ಕರತಾ ನೆಹಿ ಕ್ಯೂ ದೂಸರೂ ಕುಚ್ ಬಾತ್ ಚಿತ್
ದೇಖತಾ ಹೂಂ ಮೈ ಜಿಸೆ ವೋ ಚುಪ್ ತೆರಿ ಮೆಹಫಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಅಬ್ ತೆರಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಗೈರ್ ಕೀ ಮೆಹಫಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕಿ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
---------------
ವಕ್ತ್ ಆನೇ ದೇ ಬತಾದೇಂಗೆ ತುಜೇ ಏ ಆಸಮಾ
ಹಂ ಅಬೀ ಸೇ ಕ್ಯಾ ಬತಾಯೇ ಕ್ಯಾ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಕೀಂಚ್ ಕರ್ ಲಾಯೀ ಹೈ ಸಬ್ಕೋ ಕತ್ಲ್ ಹೋನೇ ಕಿ ಉಮ್ಮೀದ್
ಆಶಿಕೋಂ ಕಾ ಆಜ್ ಜಮಖಟ್ ಕೂಚ್ ಎ ಕಾತಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕಿ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
----------------
ಹೈ ಲಿಯೇ ಹತಿಯಾರ್ ದುಷ್ಮನ್ ತಾಕ್ ಮೈ ಬೈಠಾ ಉದರ್
ಔರ್ ಹಂ ತಯ್ಯಾರ್ ಹೈ ಸೀನಾ ಲಿಯೇ ಅಪ್ನಾ ಇದರ್
ಖೂನ್ ಸೆ ಖೇಲೇಂಗೆ ಹೋಲಿ ಘರ್ ವತನ್ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕಿ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
-----------------

ಹಾತ್ ಜಿನ್ ಮೇ ಹೋ ಜುನೂನ್ ಕಠ್ ತೆ ನೆಹೀ ತಲ್ವಾರ್ ಸೇ
ಸರ್ ಜೋ ಉಠ್ ಜಾತೇ ಹೈ ಜುಕತೇ ನೆಹೀ ಲಲಕಾರ್ ಸೇ
ಔರ್ ಬಡ್ಕೇಗಾ ಜೋ ಶೋಲಾ ಸಾ ಹುಮಾರೇ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕಿ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
-----------------
ಹಮ್ ತೋ ಘರ್ ಸೆ ನಿಕಲೇ ಥೆ ಬಾಂದ್ಕರ್ ಸರ್ ಪೇ ಕಫನ್
ಜಾನ್ ಹಾತೇಲಿ ಪರ್ ಲಿಯೇ ತೋ ಭರ್ ಚಲೇ ಹೈ ಯೇ
ಝಿಂದಗೀ ತೋ ಅಪ್ನೇ ಮೆಹಮಾನ್ ಮೌತ್ ಕೀ ಮೆಹಫಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕಿ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
-----------------
ಯೂ ಖಡಾ ಮಕ್ತಾಲ್ ಮೇ ಖಾತಿಲ್ ಕಹ್ ರಹಾ ಹೈ ಬಾರ್ ಬಾರ್
ಕ್ಯಾ ತಮನ್ನಾ ಏ ಶಹಾದತ್ ಬೀ ಕಿಸೀ ಕೆ ದಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ದಿಲ್ ಮೆ ತೂಫಾನ್ ಕಿ ಟೋಲಿ ಔರ್ ನಾಸೋ ಮೆ ಇನ್ಕಿಲಾಬ್
ಹೋಶ್ ದುಷ್ಮನ್ ಕೋ ಉಟಾ ದೇಂಗೆ ಹಮೇ ರೋಂಕೋ ನ ಆಜ್
ದುರ್ ರಹಾ ಪಾಯೇ ಜೊ ಹಮ್ಸೆ ಧಮ್ ಕಹಾ ಮಂಜಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
--------------------
ಜಿಸ್ಮ್ ಬಿ ಕ್ಯಾ ಜಿಸ್ಮ್ ಹೈ ಜಿನಮೇ ನ ಹೋ ಖೂನ್ ಏ ಜುನೂನ್
ಕ್ಯಾ ಲಡೆ ತೂಫಾನ್ ಸೆ ಜೋ ಕಶ್ತಿ ಹೈ ಸಾಹಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕೀ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೈ
ದೇಖನಾ ಹೈ ಜೋರ್ ಕಿತನಾ ಬಾಜುಯೇ ಕಾತಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
--------------------
ಹೇ ಷಹೀದೆ ಮುಲ್ಕ್ ಓ ಮಿಲ್ಲತ್ ಮೈ ತೆರಿ ಊಫರ್ ಮಿಸಾಲ್ ಖದಮ್
ಅಬ್ ತೆರಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಗೈರ್ ಕೀ ಮೆಹಫಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
ಸರ್ಫರೋಶಿ ಕೀ ತಮನ್ನಾ ಅಬ್ ಹಮಾರಾ ದಿಲ್ ಮೇ ಹೈ
ದೇಖನಾ ಹೈ ಜೋರ್ ಕಿತನಾ ಬಾಜುಯೇ ಕಾತಿಲ್ ಮೆ ಹೈ
-ರಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ
(ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಗೈದ ಅಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ರಾಂ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಗೆ ಸುರ್ ಸಲಾಂ...)

No comments:

Post a Comment